Lò nung Thermolyne F47910 (2L; 100  1200C)

Liên hệ
Mã sản phẩm: 2327
Liên hệ trực tiếp

Thông số kỹ thuật :

 

Model : F 47910

      Dung tích: 2.0 L 

           Nhieät ñoä nung : 100 ¸ 1200°C;

           Heä thoáng ñieàu khieån nhieät ñoä vi xöû lyù (Control A)

           Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình tinh theå LCD

           Nhieät ñoä loøng loø chính xaùc vôùi nhieät ñoä hieån thò

           Beân trong loøng loø ñöôïc laøm baèng goám söù Ceramic kyõ thuaät cao cho pheùp ñaït ñöôïc nhieät ñoä cao moät caùch nhanh choùng

           Heä thoáng gia nhieät ñöôïc thieát keá cho pheùp ñaït ñöôïïc söï oån ñònh nhieät ñoä

           Kích thöôùc trong : 13.7D x 10C x 15 S (cm )

           Kích thöôùc ngoaøi : 28.5D x 47C x 56 S (cm )

           Nguoàn ñieän:  220V / 50Hz

 Saûn phaåm cuûa Barnstead/Thermolyne  – USA

XEM ĐẦY ĐỦ

Bình luận.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Lò nung Thermolyne F47910 (2L; 100  1200C)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *