Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Thermo SP131320-33 (50-1200v/p)

15.180.000 
Mã sản phẩm: 3046
Liên hệ trực tiếp

Model: SP131320-33

   Toác ñoä khuaáy       :  50 – 1200voøng/phuùt

          Nhieät ñoä toái ña     :   leân ñeán  540°C

          Kích thöôùc beà maët: 18.4 cm x 18.4cm

          Kích thöôùc beân ngoøai: 33 x 9.7 x 20.8 (cm)

          Beà maët khuaáy baèng goám söù  Ceramic  kyõ thuaät cao, khaùng acid, baz vaø deã daøng laøm saïch.

          Hieån thò nhieät ñoä baèng maøn hình

          Nguoàn ñieän:  220V/50Hz 

          Bao goàm 01 caù töø

 

Saûn phaåm cuûa Barnstead/Thermolyne  – USA

XEM ĐẦY ĐỦ

Bình luận.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Máy khuấy từ gia nhiệt hiện số Thermo SP131320-33 (50-1200v/p)”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *